Prosjekter

Avfallssug Gystadmarka

Om prosjektet: Terminalbygg for avfallssuganlegg med tilhørende utomhusanlegg. Bygget er pelet, kledd med Cortenfasader og har sedumtak for infiltrasjon a
Les mer...

Swerock vaskeanlegg

Om prosjektet: Prosjektet består av fundamenter for et steinvaskeanlegg. Fundamentene er støp som en hel plate samt ribber for bæring av filterpresse.
Les mer...

Maurstien gruppebolig

Om prosjektet: Eksisterende hus på tomta var et bofellesskap med åtte beboere. Dette bygget ble revet til fordel for et nybygg i to etasjer og kjeller. Nytt bygg er ca 1170m2 BTA fordelt på syv leiligheter, derav en tilpasset enhet, og med fellesrom for beboerne og arbeidsrom for de ansatte. Det er lagt vekt på at huset skal fremstå som et rolig/nedtonet bygg uten å være et blikkfang i omgivelsene. Det er en hovedintensjon at bygget ikke skal fremstå som en institusjon, men fremhever boligkvaliteter. Tomta er på 1875 m2 med et parkeringsareal på ca 384 m2 og bebyggelse på ca 430 m2. Utearealet er på ca. 700m2. Tomta er lokalisert ca 1,5 km nord for Jessheim sentrum med hovedadkomst fra Trondhjemsveien/Riksvei 454.
Les mer...

Algarheim Skole og flerbrukshall

Prosjektet er et OPS-prosjekt. Prosjektet omfatter ny barneskole (1-7 trinn) og flerbrukshall på Algarheim, øst for Jessheim.
Les mer...

Hurdal skole tilbygg

Nytt tilbygg til Hurdal skole og kultursenter. Ny fløy vil inneholdeundervisningsarealer og garderober for 5-7.
Les mer...

Nannestad Svømmehall

Nybygg og ombygging, 6289 BTA
Les mer...

Nannestad bibliotek og kommunehus

Nybygg og ombygging, 6289 BTA
Les mer...

Råholtbråtan barnehage

Prosjekteringsledelse i fase t.o.m kontrahering av totalentreprenør og Byggeledelse i fase etter kontrahering av totalentreprenør.
Les mer...

Orbit Arena

Bygging av kontorer og industribygg for Orbi Arena. Tilbygget er på totalt 4655 m2 fordelt på to etasjer, samt tekniske rom på tak.
Les mer...

Råholt barneskole

4-parallell barneskole på Råholt. Nytt skolebygg på 4700 m2, Flerbrukshall på 2016 m2 og 3385 m2 ombygging.
Les mer...

Mostue

Boliger i massivtre under utvikling.
Les mer...

Gystadmarka Ungdomsskole

OPS-prosjekt. Prosjektledelse inkl lede utarbeidelse av kravspesifikasjon t.o.m kontrahering av leverandør.
Les mer...

Vilberg Ungdomsskole

Prosjekteringsledelse i fase t.o.m kontrahering av totalentreprenør og Byggeledelse i fase etter kontrahering av totalentreprenør.
Les mer...

Jessheim Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 6.300 m2 BTA. 6 bassenger (2 opplæringsbasseng, 25×21- metersbasseng, stupebasseng (1-3-5 m), aktivitetsbasseng, barnebasseng).
Les mer...

Årnes barnehage

Barnehagen skal være en avdelingsbarnehage, og blant annet bestå av 8 avdelinger for 120barn, personalavdeling for 50 ansatte, samt nødvendige birom og t
Les mer...

Vormsund ungdomsskole og flerbrukshall

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 320 MNOK. Ombygging og tilbygg ny skole med flerbrukshall.
Les mer...

Nannestad ungdomsskole

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 165 MNOK.  Tilbygg ny skole og kulturskole.
Les mer...

Skogtun Bolig med bistand

Nybygg på 1003 m2. 8 leiligheter med tilhørende fellesareal og kontorarealer. Husbankfinansiert prosjekt. Prosjekteringsledelse for  forprosjektfasen. Utarbeidelse av kalkyle i samråd med tekniske rådgivere og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise. Byggherrens representant i gjennomføringsfasen.
Les mer...

Diakonhjemmet regulering

Prosjektleder i forbindelse med regulering av ny t-banestasjon, boliger, næring, sykehjem og omsorgsboliger.
Les mer...

Diakonhjemmet

Prosejektledelse i forbindelse med utarbeidelse av tilbud til Oslo kommune på leie av 124 omsorgsboliger.
Les mer...

Follo Politihus, utvidelse

Svendby Bygg Consult AS har hatt prosjektledelse, byggeledlese og RIB-prosjektering for oppføring av nytt tilbygg på 2300 m2.
Les mer...

Bønsmoen Barnehage

Byggeledelse for Barnehage med passivhusstandard. RIB-prosjektering i forprosjekt.
Les mer...

Bryggeanlegg i Sundet

Bryggeanlegg/promenade av tre. Promenaden passerer under eksisterende bru og rundt brukaret.
Les mer...

Gystadmarka psykiatriboliger

Byggeledelse ved oppføring av 21 stk. omsorgsboliger for Ullensaker kommune
Les mer...

Hurdal skole 1-10

Ny skole med flerbrukshall
Les mer...

Langset skole

Byggeledelse for gjennomføring av skole som hovedentreprise.Prosjektering av fundamenter, global stabilitet og bærekonstruksjoner av stål og betong.
Les mer...

Aleris klinikken

Ny sykehusfløy for Aleris klinikken. Utbygger er Svill Eiendom AS Prosjektledelse og RIB prosjektering i tidligfase og forprosjekt.
Les mer...

Nes Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 4000 m2 BTA. 3 bassenger (opplæringsbasseng, 25- metersbasseng og aktivitetsbasseng), stup (1-,3- og 5-m) samt sklie.
Les mer...

Kallerud Arena

Prosjektering av fundamenter og bærekonstruksjoner av limtre, stål og noe betong samt prosjektering av global stabilitet.
Les mer...

Gardermoveien 27-29

Detaljprosjekterig av plasstøpt betongkjeller og global stabilitet. Gulv på grunn med stripefundamenter for vegger og søyler.
Les mer...

Masserud Gård

Forprosjekt på byggetrinn 1-3. Omfang er ca 7000 kvm parkeringareal i p-anlegg under bakken og ca 10700 kvm bruksareal boliger som er oppdelt i tre byggetr
Les mer...

Kruttverket

Detaljprosjektering av plasstøpt betongkjeller og global stabilitet. Fundamentert på sålefundamenter for vegger og punktfundamenter for søyler.
Les mer...

OSL Ombygging pir øst

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering konstruksjonssikkerhet på karnapper. karnappene er i tiltaksklasse3 på grunn av kompleksitet, plassering og per
Les mer...

Dalen skole

Les mer...

Li skole

Prosjektledelse frem til byggestart. Detaljprosjektering av konstruksjoner i betong, stål og tre samt bærende murverk.
Les mer...

Gjøvik tinghus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Samt prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Follo politihus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Florø politihus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Eltonåsen skole

Byggeledelse fra forprosjekt til ferdigstillelse. Detaljprosjektering av konstruksjoner i betong, stål og tre.
Les mer...

Ullensaker rådhus

Prosjektledelse ved ombygging av rådhusfløy for Ullensaker kommune. 1660 m2
Les mer...

Råholt bad

Badeanlegg med 25 m, terapibasseng, barnebasseng, babybasseng, boblebad, kaldkulp, badstue, dampbad, 1 – 3 – 5 m stupebrett, sklie, kafé og garderober.
Les mer...

Systemair

RIB Prosjektering av Nybygg på 2700m2. Prosjektering av fundamenter av betong og gulv på grunn.
Les mer...

Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no