Tjenester som tilbys av Svendby Bygg Consult

Prosjektledelse

Arbeidsområdet prosjektledelse dekker et stort spekter av arbeidsoppgaver der hovedtyngden av oppgaven ligger før selve byggeprosjektet starter. Det kan være en gitt tomt som skal bebygges med utgangspunkt i et foreliggende romprogram, som eksempel et skoleprosjekt som skal plasseres på en bestemt tomt. I mange tilfeller er derimot oppgaven å gjennomføre programmeringen for så å finne den rette tomta. Svendby Bygg Consult har en stor del av sitt arbeidsområde innenfor dette, der kreativitet og breddekunnskap er av stor betydning for å oppnå et godt resultat.

Byggeledelse

Basert på mange års erfaring har Svendby Bygg Consult utviklet et eget opplegg for gjennomføring av byggeledelse. Det legges vekt på reell kostnadsstyring, risikovurdering og aktiv oppfølging av kvalitet og fremdrift gjennom hele byggeprosessen. Med dette opplegget i bunnen har vi unngått budsjettsprekk i våre prosjekter. I arbeidet med kvalitetskontroll har vi håndplukkede samarbeidspartnere innenfor alle fagområder som bistår oss med sin spesialkompetanse.

Prosjekteringsledelse

Svendby Bygg Consult er ofte involvert i tidlig fase av prosjektene og leverer prosjekteringsledelse ved gjennomføring av konseptutredninger, skisse- og forprosjekt. Våre medarbeidere har bred erfaring innen prosjekt, prosjekterings- og byggeledelse ved alle faser av et prosjekt.

RIB-prosjektering

Svendby Bygg Consult kan tilby RIB-prosjektering til mange typer oppdrag. Vi har bred kompetanse på prosjektering av betong, stål og tre for små, mellomstore og store byggeprosjekter. Vi jobber med idrettshaller, skoler, arkitekttegnede eneboliger, ombyggingsprosjekter og små brokonstruksjoner.

Utredninger, granskning etc.

Svendby Bygg Consult har på oppdrag for byggherren gjennomført prosjektgransking på en rekke prosjekter der man i ettertid ønsker klarlegging av hendelsesforløp i byggeprosessen. Dette er naturligvis prosjekter der Svendby Bygg Consult ikke har hatt noen rolle i gjennomføringen. Dette gjelder blant annet flere større offentlige prosjekter som renseanlegg, skoler og idrettsanlegg der man har fått store kostnadsoverskridelser og/eller gjennomføringsproblemer. Granskingsarbeidet viser at det er mange av de samme feilene som går igjen. Dette arbeidet har gitt oss nyttig dypdykk i hva som må til for å unngå slike hendelser i prosjektene.

OPS Prosjekter

OPS prosjekter, offentlig og privat samarbeid, har blitt mer utbredt de senere årene. Det offentlige leier skreddersydde bygg for en avtalt periode, mens utleier har ansvar for bygging og drift.

Svendby Bygg Consult har spesialisert seg på utarbeidelse av tilbudsdokumenter i OPS prosjekter, og har siden 2000 deltatt i et tyvetalls konkurranser og gjennomført en rekke prosjekter. Dette gjelder sykehjem, barnehager, skoler, tinghus, politihus og kontorbygg. Tilbudsdokumentene består i korte trekk av avtale rundt tomt, skisseprosjekt av bygg, spesifikasjon av bygg, finansiering og gjennomføringsplan.

Vi har også i en rekke større prosjekter bistått leietaker i gjennomføring av OPS konkurranser der vårt oppdrag er å utarbeide grunnlaget det skal gis tilbud på, samt delta i evaluering av tilbud og gjennomføring av prosjektet.

Bygningsfysikk prosjektering

Svendby Bygg Consult kan tilby flere tjenester innenfor feltet bygningsfysikk. Dette er et felt som blir vektlagt mer ettersom fokuset på energi og miljø øker. Med fokus på bygningsfysikk vil gode tekniske løsninger kunne redusere energiforbruket, gjør bygg mer robust mot fukt og bidrar til å få en riktig utforming og dimensjonering av bygget.

Svendby Bygg Consult har lang erfaring innenfor bygningsfysikk, og kan bistå med tjenester som energimerking av bygg, Simienberegninger, beregning av kost/nytte ved rehabilitering, tegning og av byggtekniske detaljer og vurdering av andre problemstillinger.

Vi tilbyr også uavhengig kontroll innenfor området.

Uavhengig kontroll

Svenby Bygg Consult tilbyr uavhengig kontroll for prosjektering og utførelse av konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk opp til tiltaksklasse 3. Vi tilbyr også overordnet ansvar for kontroll opp til tiltaksklasse 3. Ved overordnet ansvar tilbyr vi en komplett pakke hvor vi koordinerer hele kontrollen inklusive eksterne fagkontrollører.
Kontrollene utføres av fagfolk som gjør en fagvurdering av deler av prosjektinnholdet og kontrollforetakets rutiner, og kvalitetssikring iht. Direktoratet for Byggkvalitet sine retningslinjer.
Flere av våre kontrollører har deltatt på kurs for uavhengig kontroll i regi av Tekniske Foreningers Servicekontor. Ved hjelp av dette og erfaring har vi utviklet et effektivt system for gjennomføring av uavhengig kontroll.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no